ANBI

SamenBeverwijk (SB) is een zogenoemde ‘Algemeen nut beogende instelling’ ofwel ANBI. De onderstaande gegevens hebben betrekking op deze status. Omdat SB erkend is als een ANBI, kunt u uw contributie of giften van de inkomstenbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Gegevens van de vereniging

Vereniging SamenBeverwijk

Adres: Jacob van Deventerstraat 111, 1941 ET, Beverwijk

Bankgegevens: NL22 INGB 0008 0154 13

Het RSIN/fiscaalnummer: 85789910

Bestuur

De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. De benoeming(en) geschieden na voordracht van het bestuur. Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan.

Samenstelling bestuur:

  • Ali Bal, voorzitter
  • Alex van Luijn, plaatsvervangend voorzitter
  • Kadir Akdeniz, secretaris
  • Cor Bart, penningmeester

Beloningsbeleid:

Het bestuur kent geen enkele vorm van beloning. De functie van bestuurslid is op basis van vrijwilligheid en derhalve onbezoldigd.

Doelstellingen & Beleidsplan

Doelstelling:

Het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Beverwijk, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Beleidsplan:

Primair is de vereniging opgericht om de hierboven omschreven doelstelling te realiseren. De vereniging zet die middelen in die het mogelijk maken om het functioneren van de lokale politieke partij SamenBeverwijk optimaal te ondersteunen in de uitvoering van haar taken en het partijprogramma.

Tijdens de bestuursperiode 2018-2022 telt SamenBeverwijk 2 zetels binnen de gemeenteraad van Beverwijk. Vanuit deze positie heeft SamenBeverwijk de missie om het politiek-bestuurlijk systeem in Beverwijk te transformeren. Het huidige systeem staat namelijk onder druk en faalt in toenemende mate. Vastgeroeste politieke partijen houden zich vast aan een oubollige en achterhaalde manier van besturen en stemmers worden in hokjes geplaatst met termen als ‘links’ en ‘rechts’. Het is tijd voor nieuwe ideeën die beter passen bij de gemeente Beverwijk en die de kloof tussen de burgers en politiek weer dicht! Beverwijk verdient een politiek-bestuurlijk systeem waarbij de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van Beverwijk op een efficiënte manier kunnen meedenken en -beslissen, ook na de vierjaarlijkse keuze met het rode potlood! Om dit mogelijk te maken moet o.a. het volgende gebeuren:

– Het kunstmatige verschil tussen burgers en politici moet verdwijnen;

– In beleidsvoorbereiding moet de stem van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen worden ingebouwd en benut.

– Een besluit of beleid moet zo breed gedragen mogelijk zijn. Dus geen meerderheidsstemmen en doordrukken.

– De gemeente Beverwijk moet haar rol veranderen van regisseren en controleren naar faciliteren en mogelijk maken.

Inkomsten & Financiën

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

  • Contributies van de leden van SamenBeverwijk
  • Vrijwillige afdrachten van fractieleden
  • Donateurs
  • Andere baten zoals fractievergoeding

Financiële verantwoording:

De financiële verantwoording bestaat uit de presentatie van de Balans alsmede de Staat van baten en lasten.